< Pårørende/Brugerråd
Gå til hovedindhold

Pårørende/Brugerråd

I Danmark har vi tradition for brugerinddragelse. På Aktivitets- og Plejecenter Solbakken har vi også denne tradition.

Beboer- og pårørenderåd giver beboere og pårørende mulighed for at påvirke de retninger, der er for den daglige pleje-og omsorgsindsats på Solbakken.

Rådet kan i dialog med plejecentrets ledelse og medarbejdere være med til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt.
Denne dialog er meget værdifuld for ledelsen. Erfaringen viser, at det giver tryghed for både beboere og pårørende. I rådet stilles spørgsmål og forslag behandles.

Ledelsen og medarbejderne sætter stor pris på denne frivillige indsats.
En gang årligt afholdes dialogmøde med 1-2 politikere fra Sundheds- og Omsorgsudvalget på plejecentret, hvor også Beboer- og pårørenderådet deltager.

Se oversigt over medlemmer af beboer-pårørenderådet og deres opgaver under dokumenter nederst på siden her.

 

Ikast-Brande Kommunes vedtægter for beboer-pårørenderåd

Lovgrundlag
Lov nr. 192 af 29. Maj 2001 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 112 a.
Loven har virkning fra 01.01.2002.

Formål
At øge beboere- og pårørendes medindflydelse i Sundhedsarbejdet..
Rådet skal fungere som et forum for dialog mellem kommunen, beboere og de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for de beboere, der bor og modtager kommunale serviceydelser på centrene.

Arbejdsgrundlag
Rådene i de pågældende enheder skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v.
Rådene skal høres i forbindelse med tilsynsrapporter.
Medvirke til at skabe større åbenhed om de ældres hverdag.

Forretningsorden
Rådet fastsætter selv dets forretningsorden, hvoraf følgende skal fremgå:

 • Valgprocedurer
 • Dagsordensprocedure
 • Metoder til offentliggørelse af referater og beretninger
 • Ledelsesrepræsentanten er sekretær
 • Distriktslederens involvering i rådet
 • Dagsorden og referat sendes til rådet samt til distriktsleder
 • Rådets økonomi
 • Udgifter i forbindelse med møderne afholdes af distriktet.

Rådets sammensætning
Rådet består af mindst 4 max. 8 personer, beboere, pårørende eller tidligere pårørende samt en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant. Der kan vælges 2 suppleanter.

Valg til rådet

 • Alle beboer og pårørende/tidligere pårørende er valgbare
 • Valget foregår i forbindelse med bruger- og pårørenderådets årsmøde i 1. kvartal
 • Medlemmer vælges for en 2-årig periode
 • Hvert år afgår halvdelen af de valgte og 1 suppleant
 • Der kan modtages genvalg
 • Hvis medlemmer udtræder af rådet i valgperioden, vurderer rådet, om der bør afholdes valg i utide
 • Pårørende/tidligere pårørende og beboere skal altid udgøre et flertal i rådet
 • Rådet kan vælge at have et medlem fra lokalområdet med
 • Medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt medarbejderne

Procedure for valg
Datoen for årsmøde og valget varsles af lederen på flg. måde:

 • 14 dage før i dagspressen
 • 14 dage før individuel besked/brev eller lignende til beboerne på centret
 • 14 dage før skriftlig information til beboerens pårørende, som er opført som kontaktperson
 • Der er opstilling i forbindelse med det årlige møde i 1. kvartal
 • Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt
 • Alle beboer og pårørende, der er tilstede, har en stemme
 • Såfremt en beboer/pårørende ønsker skriftlig afstemning skal dette efterkommes

Konstituering
Rådet konstituerer sig ved første møde, datoen fastlægges umiddelbart efter valget, med formand. Formanden skal findes blandt de valgte medlemmer.

Møder

 • Rådet afholder som hovedregel et møde i hvert kvartal. Der udfærdiges referat over møderne
 • Det er formandens ansvar at indkalde til møde
 • Ekstraordinært møde kan afholdes, hvis det ønskes af et af rådets medlemmer
 • Der kan indkaldes med en uges varsel
 • Faste punkter på dagsordnen
 • Godkendelse af referat
 • Gensidig orientering
 • Gennemgang og drøftelse af fremsendte tilsynsrapporter
 • Udarbejdelse af bemærkninger til tilsynsrapport

Medlemskab

Medlemskab af rådet er frivilligt og ulønnet
Rådets medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger samt tavshedspligt m.v.
Suppleanter indtræder kun i rådet i tilfælde af, at et medlem træder ud

Godkendelse og ændring af vedtægter

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter forhandling mellem bruger- og pårørenderådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Vedtægterne er godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den: 06.05.2008 og i Byrådet den 19. maj 2008.

Godkendt revideret  udgave den 14.01.2009 i Sundheds- og Omsorgsudvalget.